Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

49 χρόνια πρίν... 12.XII.1961


Eπιλογή: Mιχάλης N. Kατσίγερας
ΕΣΣΔ-ΑΛΒΑΝΙΑ: Βιέννη, 11. – Τό ρήγμα μεταξύ Σοβιετικής Ρωσίας και Αλβανίας ηυρύνθη σήμερον διά τής διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων τών δύο χωρών και τής ανακλήσεως τών πρεσβευτών και εμπορικών αντιπροσώπων τών δύο χωρών από τά Τίρανα και τήν Μόσχαν. Δικαιολογούσα τήν πρωτοβουλίαν της, η Σοβιετική Ένωσις διά ρηματικής διακοινώσεώς της, η οποία επεδόθη εις τόν εν Μόσχα αναπληρωτήν επιτετραμμένον τής Αλβανίας εκ μέρους τού υφυπουργού τών Εξωτερικών κ. Φιριούμπιν, αναφέρει ότι τό προσωπικόν τής σοβιετικής πρεσβείας εις Τίρανα αδυνατεί να εκπληρώση τήν αποστολήν του, κατόπιν τής πλήρους απομονώσεώς του συνεπεία τών εναντίον του ψευδών κατηγοριών ότι αναπτύσσει εχθρικήν δραστηριότητα κατά τής Αλβανίας. Ταυτοχρόνως, αναφέρεται ότι η αλβανική Κυβέρνησις προέβη εις ενέργειαν άνευ προηγουμένου εις τάς σχέσεις μεταξύ τών σοσιαλιστικών χωρών, ζητήσασα χωρίς οιοδήποτε δικαιολογητικόν τήν μείωσιν, κατά τό ένα τρίτον, τού προσωπικού τής σοβιετικής πρεσβείας τών Τιράνων. Εις τήν ιδίαν διακοίνωσιν ετονίζετο ιδιαιτέρως ότι αι αλβανικαί αρχαί εδημιούργησαν εσκεμμένως διά τόν Σοβιετικόν πρεσβευτήν εις Τίρανα συνθήκας υπό τάς οποίας τού είναι αδύνατον να εκπληρώση τά διπλωματικά του καθήκοντα.

Η αλβανική εφημερίς “Τζέρι ι Πόπουλι” όργανον τού αλβανικού κομμουνιστικού κόμματος εχαρακτήρισε τήν απόφασιν τής Σοβιετικής Ενώσεως να προβή εις τό κλείσιμον τής εις Τίρανα πρεσβείας της “ως μη φιλικήν ενέργειαν άνευ προηγουμένου, ως ακατανόητον χειρονομίαν εις τήν ιστορίαν τών σχέσεων μεταξύ σοσιαλιστικών χωρών και ως λίαν σκληρόν πλήγμα κατά τής ενότητος τού σοσιαλιστικού στρατοπέδου και τού διεθνούς εργατικού κινήματος”.
ΕΛΛΑΣ-ΕΣΣΔ: Μόσχα, 11. – Η ρωσική Κυβέρνησις διεμαρτυρήθη σήμερον εναντίον τών “ραδιουργιών τών ελληνικών αρχών που αποβλέπουν εις τήν επιδείνωσιν τών σχέσεων μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Ελλάδος”. Η διαμαρτυρία αυτή, εις τήν οποίαν γίνεται λόγος περί “αντιρρωσικής εκστρατείας διεξαγομένης συστηματικώς εν Ελλάδι, υπό τάς ευλογίας επισήμων προσωπικοτήτων” επεδόθη υπό τού υπουργείου Εξωτερικών τής Σοβιετικής Ενώσεως προς τόν ενταύθα Έλληνα πρεσβευτήν κ. Χριστόπουλον. Επ’ ευκαιρία η ρωσική Κυβέρνησις εξέφρασε τήν ελπίδα ότι θα ληφθούν τά αναγκαία μέτρα διά να τεθή τέρμα εις τάς “ραδιουργίας” αυτάς.


http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_12/12/2010_425406

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου