Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ένας Καίσαρας με σαγιονάρες
Η λεγόμενη Shoqata e Pamvarur e Intelektualeve te Himares κάνει ενέργειες ώστε να στηθεί άγαλμα του Ιουλίου Καίσαρα στην Παλάσα Χιμάρας!!!Όταν το άκουσα πριν από λίγες ήμερες το θεώρησα ράδιο αρβύλα και ένα από τα πολλά κουτσομπολιά των καφενείων της Χιμάρας.Δυστυχώς η είδηση είναι πέρα για πέρα αληθινή κάτι που το αποδεικνύει και το έγγραφο που παραθέτουμε πιο κάτω ..Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο που οδήγησε την ιντελιγκέντσια της Χιμάρας σε αυτήν την ενέργεια.

Ο κύριος Γκόρος προεκλογικά προβάλλοντας το προφίλ του διαχειριστή και όχι του πολιτικού μπόρεσε να προσέλκυση ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που είχε κουραστεί από της ξιφιλισές πορδές του προκατόχου του.Όπως φαίνεται όλα αυτά ήταν ρητορεία και ζήλεψε την αγάπη του Βασιλείου του Αλβανοκτόνου για τον Γκέργκι Καστριώτη .
Δεν ξέρω γιατί αλλα όταν εγκαινιάζονται αγάλματα πάντα μου έρχεται στη μνήμη η υπέροχη ταινία '' Ένας ήρωας με παντόφλες''.
“ Per miratimin dhe zbatimin e projektit te memorialit Jul Qesari ”
Baza ligjore:
Ligji 8652 date 31.07.2000, “Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore”,
Ligji 7917 date 13.04.1995 “Per Livadhet dhe Kullotat”, Ligji 8318 date 01.04.1998, “Per
dhenie me qera te tokes bujqesore e pyjore, te livadheve dhe kullotave qe jane pasuri
shteterore” ndryshuar me Ligjin 8406 date 17.09.1998, per nje ndryshim ne neni 2 & II-te
ketij ligji;
Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 23.09.2011, mori ne
shqyrtim Projekt Vendimin e Bashkise Himare lidhur me kerkesen e pranuar prej saj te
“ Per miratimin dhe zbatimin e projektit te memorialit Jul Qesari ”
Baza ligjore:
Ligji 8652 date 31.07.2000, “Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore”,
Ligji 7917 date 13.04.1995 “Per Livadhet dhe Kullotat”, Ligji 8318 date 01.04.1998, “Per
dhenie me qera te tokes bujqesore e pyjore, te livadheve dhe kullotave qe jane pasuri
shteterore” ndryshuar me Ligjin 8406 date 17.09.1998, per nje ndryshim ne neni 2 & II-te
ketij ligji;
Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 23.09.2011, mori ne
shqyrtim Projekt Vendimin e Bashkise Himare lidhur me kerkesen e pranuar prej saj te
Shoqates se Pamvarur te Intelektualeve te Himares per ngritjen e memorialit te Jul
Qesarit ne Palase te Bashkise Himare, dhe konstaton se ky projekt eshte me vlera
muzeale te historise dhe kultures dhe i sherben zhvillimit te turizmit te zones tone.
Keshilli pasi e bisedoi per projektin ne perfundim;
V E N D O S I :
1- Te miratoje projektin per ndertimin e memoraialit te Jul Qesarit ne Palase
sipas projektit te paraqitur, projekt ne interesa te komunitetit.
2- Fondet per financimin e zbatimit te ketij projekti do te behen nga donatore
dhe nuk do te cenojne aspak buxhetin e Bashkise Himare.
3- Ngarkohet Kryetari i Bashkise te kryerje procedurat ligjore te dhenies se
sheshit dhe te lejes se zhvillimit, pa shperblim sipas ligjit perkates.
Kryetari i Keshillit te Bashkise per ngritjen e memorialit te Jul
Qesarit ne Palase te Bashkise Himare, dhe konstaton se ky projekt eshte me vlera
muzeale te historise dhe kultures dhe i sherben zhvillimit te turizmit te zones tone.
Keshilli pasi e bisedoi per projektin ne perfundim;
V E N D O S I :
1- Te miratoje projektin per ndertimin e memoraialit te Jul Qesarit ne Palase
sipas projektit te paraqitur, projekt ne interesa te komunitetit.
2- Fondet per financimin e zbatimit te ketij projekti do te behen nga donatore
dhe nuk do te cenojne aspak buxhetin e Bashkise Himare.
3- Ngarkohet Kryetari i Bashkise te kryerje procedurat ligjore te dhenies se
sheshit dhe te lejes se zhvillimit, pa shperblim sipas ligjit perkates.http://himaracity.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου