Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Από την καταγωγή των λαών

ελληνικότητα[1]

Την ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου από την αυγή της Ιστορίας με βόρειο σύνορο τον Γενούσο[2] ποταμό αποδεικνύουν οι αρχαιολογικές πηγές και παραδέχονται οι ονομαστότεροι επιστήμονες, Vl. Georgiev, P. Leveque, E. Leppore, NGL Hammond, Φ. Παπάζογλου, καθώς και οι έξοχοι Ηπειρώτες αρχαιολόγοι Δημ. Ευαγγελίδης, Φ. Πέτσας, Σωτ. Δάκαρης.

Μετά τον 11ο αιώνα διεισδύει στη Βόρειο Ήπειρο από βορειοανατολικά προς νότο ένα νέο γλωσσικό ιδίωμα, που οφείλεται στην άφιξη από τα ενδότερα της χερσονήσου του Αίμου πληθυσμών, τους οποίους οι συγγραφείς αποκαλούν Αλβανούς, αν και το εθνωνύμιο τούτο δεν μαρτυρείται στην γλώσσα τους, οι ίδιοι δε αυτοαποκαλούνται σκιπετέρ, όρος – κατά τον Petar Skok – παράγωγος από το τοπωνύμιο Σκόπια (Scupi) με προσθήκη επιθήματος και επίταξη άρθρου. Εξάλλου σχετικά με την καταγωγή τους άλλοτε είχε γίνει πολύς λόγος για ιλλυρική. Όμως μεταπολεμικά οι εγκριτότεροι βαλκανιολόγοι I.I. Russu, M.D. Savic, V.I. Georgiev υποστηρίζουν ότι πρόκειται για Θράκες. Συνακόλουθα δεν γίνεται δεκτή και η αυτοχθονία των Αλβανών, την οποία παλαιότερα είχαν αποκλείσει επίσης διάσημοι βαλκανιολόγοι, όπως οι G. Weigand, Th. Capidan, Al. Rosetti.


Αφελλήνιση τμημάτων της Βορείου Ηπείρου επισυμβαίνει μετά την εξάπλωση των Οθωμανών, εξαιτίας του εξισλαμισμού. Η μεταβολή δεν είναι απότομη ούτε και ριζική. Κατά τον καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρο «πολλοί αυτών συνδιαλλάσσουσι τας δύο θρησκείας, δίδοντες εις τα τέκνα δύο ονόματα, εν μεν τουρκικόν, επιβαλλόμενον υπό του ιμάμη κατά τα θρησκευτικά έθιμα του ισλαμισμού, εν δε χριστιανικόν, διδόμενον υπό ιερέως Χριστιανού, όπερ μένει και ως όνομα εν τη οικιακή εστία. Το αυτό δε δυνάμεθα να είπωμεν και περί της γλώσσης, ιδίως εν τη Βορείω Ηπείρω … Η αλβανική δεν ηδυνήθη ν’ αντικαταστήση την ελληνικήν, αλλ’ απλώς ετ΄χθη εις το πλευρόν αυτής»[3].

Ο Άγγλος Stanford[4] διατείνεται ότι από τη μελέτη της γλώσσας, των ηθών και εθίμων και του χαρακτήρα των Αλβανών συνάγεται ότι κατά την αρχική καταγωγή τους αυτοί είναι γνήσιοι Έλληνες. Αυτό ισχύει και … για τους Τσάμηδες, για τους οποίους μάλιστα κατά τον παρελθόντα αιώνα ο Δ.Α. Παναγιωτίδης έγραφε: «Ποίησις δε παρ’ αυτοίς μόνον η Ελληνική δημοτική εστιν· … Οι Τσιάμιδες αρχηγοί, οίτινες ωδήγησαν τους ομοφύλους των εις μάχας, ή άλλως εγένοντο ακουστοί, εξυμνούνται πάντοτε Ελληνιστί· … Άπαντες … φορούσι την φουστανέλλαν πολύπτυχον και υπό ταύτην έχουσι την ιδίαν αυτών ερυθράν περισκελίδα (ποτούρι)»[5].

Σε παρόμοια γενική διαπίστωση με τα ίδια περίπου κριτήρια προβαίνει πολύ ενωρίτερα ο Δημήτριος Αινιάν (1800-1881), γραμματέας του Γεωργίου Καραϊσκάκη, γράφοντας στα απομνημονεύματά του τα εξής: «Η δύναμις του Ομέρ Βρυώνη εσύγκειτο από Αλβανούς έχοντας την αυτήν ενδυμασίαν, τον αυτόν οπλισμόν και τα αυτά σχεδόν ήθη και έθιμα με τους Έλληνας»[6].

Ομοιότητα στην ενδυμασία επισημαίνει και ο Κοσμάς Θεσπρωτός γράφοντας στα 1830: «Τα φορέματα των ανδρών σχεδόν είναι τα αυτά παντού, και ομοιάζουν τα παλαιά Ελληνικά και Ρωμαϊκά στρατιωτικά. Τα όμοια φορούν και οι νυν Έλληνες …»[7]. … Ο Κοσμάς Θεσπρωτός παρατηρεί και άλλες σπουδαιότερες ομοιότητες:«Τους χορούς τους έχουν ως οι νυν Έλληνες …».

Η λαογραφική έρευνα αποκαλύπτει την ελληνικότητα των μουσουλμάνων της Βορείου Ηπείρου. Ο Νικόλαος Τωμαδάκης γράφει: «Αυτοί οι αλβανόφωνοι μωαμεθανοί κατά τους γάμους και τας πανηγύρεις των άδουν ελληνικά άσματα, τα οποία οι εξισλαμισθέντες Έλληνες πρόγονοί των ετραγουδούσαν προ διακοσίων ακόμη ετών. Η ενδυμασία των, η κουρά των, αι κατασκευαί των οικιών των, τα κεντήματα, η βιοτεχνιά των, είναι ηπειρωτικά, η μουσική των, ολόκληρος ο λαϊκός των πολιτισμός τους συνάπτει προς την Νότιον Ήπειρον, η κοινωνική των διάρθρωσις, ξένη προς τας «φάρας» των Αλβανών. … Μέχρι των μέσων του ΙΗ΄αι. ο πληθυσμός της Β. Ηπείρου υπήρξεν ορθόδοξος. Τότε αι καταπιέσεις ηνάγκασαν πολλούς να εξισλαμισθούν, αλλ’ οι πλείστοι απέμειναν πιστοί εις την θρησκείαν των πατέρων των».

Την ελληνική καταγωγή τους δεν διστάζουν να ομολογήσουν οι ίδιοι οι εξισλαμισμένοι, όπως οι Σπαθιώτες: «Είμεθα μία φάρα με τους Έλληνας»[8]. Στην ομολογία της ελληνικότητάς τους προβαίνουν και μεγαλόσχημοι αξιωματούχοι επώνυμοι«Τούρκοι». Ο Λ. Μπέλλος διασώζει αποκαλυπρικό περιστατικό: «Ο Φράσαρης, αρχηγός του Τουρκικού στρατού κατά το 1854, ερίσας προς τους συνάρχοντας Τούρκους έρριψεν αυτοίς την ύβριν, ότι αυτός δεν είναι Κονιάρης, αλλ’ έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνας»[9].


Αναδημοσίευση από:nomosophia.blogspot.com

28 σχόλια:

 1. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (πέθανε το 160-168 μ.Χ.) αναφέρει μια φυλή στην Ιλλυρία με το όνομα Άλβανες, που ζούσε στο χώρο μεταξύ Δυρραχίου και Δίβρης. Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένωση πατριών που συγκροτήθηκε για αυτοάμυνα (και ενδεχομένως όχι συγκεκριμένη φυλή). Αυτή η ένωση ενισχύεται πολύ την εποχή των μεγάλων βαρβαρικών επιδρομών του 4ου-7ου μ.Χ. αιώνα (άλλες Ιλλυρικές φυλές ήταν οι Εγχελοί, οι Ταυλάντιοι/Ταουλάντιοι ή όπως αποκαλούνταν από τους Έλληνες Χελιδόνιοι, οι Βιλιόνοι, οι Δασσαρέτες, οι Αρδιαίοι, οι Παρθίνοι, οι Λαβεάτες, οι Γραβαίοι, οι Σκιρτάροι, οι Ατιντάνες, οι δίγλωσσοι Κάονοι ή Χάονες κ.α.). Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τα ονόματα «Ταουλάντ» (Taulant), «Ενκελέιντα» (Enkelejda) κ.α. στην Αλβανία.

  Ο Νίκος Καράμπελας στο βιβλίο του «Ο Άγγλος θεολόγος Thomas S. Hughes στην Πρέβεζα και στη Νικόπολη» λέει: «Οι βυζαντινοί συγγραφείς φαίνεται να έχουν πάρει το όνομα ‘Αλβανοί’ από τον Πτολεμαίο. Οι βυζαντινοί ιστορικοί αναφέρονται σε αυτούς με τα επίθετα ‘Αλβάνοι’, ‘Αρβάνοι’, ‘Αλβανίτες’, ‘Αρβανίτες’ κ.τ.λ.».

  Ορισμένοι συσχετίζουν το όνομα «Άλβα» ή «Άρβα» με την πόλη «Άρβα» (σημερινό ‘Ραμπ’ της Κροατίας) που κατοικήθηκε από τους ημι-Ιλλιριούς Λιβούρνιους (πρωτοαναφέρονται από το 360 μ.Χ.). Ενδέχεται όμως το «αλβ» («Αλβανία») να έχει κοινή ινδο-ευρωπαϊκή ρίζα με το «αλπ» (Άλπεις κ.τ.λ)’ δηλαδή Αλβανία=ορεινή χώρα, χώρα των βράχων, λευκή χώρα (στα λατινικά albus=λευκός) κ.τ.λ. Άλλοι πάλι λένε ότι το όνομα «Αλβανία» προέρχεται από το χωριό Άρβανο/Arbanë, δηλαδή Άρβανο/Αρβανία/Αλβανία/Αρβανιτιά κ.α.

  Η Αλβανία λέγεται και «Αρμπερία» (Arbëria). Είναι μηδενικής σημασίας η διαφορά ανάμεσα στο «λ» και στο «ρ» (π.χ. Αλβανοί/Αρβανίτες, Άρβανο/Arbanë κ.α.). Ακόμα, και άλλες περιοχές της Αλβανίας (και όχι μόνο) αποκαλούνται συνήθως με ονόματα προερχόμενα από τις Αλβανικές φυλές/φάρες που τις κατοικούν' π.χ. Λιάπηδες~Λαμπερία (Labë~Labëria), Τσάμηδες~Τσαμερία (Çamë~Çamëria), Τόσκοι~Τοσκαρία (Toskë-Toskëria) κ.α. Στο λεξικό Στέφανου Βυζαντίου διαβάζουμε: «Άρβων ή Αρβών ην Ιλλυρίας πόλις, ης κάτοικος Αρβωνίτης. Το εθνικόν Αρβώνιος και Αρβωνίτης». Ότι υπήρχε τέτοιο τοπωνύμιο στην αρχαιότητα αποδεικνύεται από τον Πολύβιο, ο οποίος γράφει: «Οι δ’ άλλοι πάντες έφυγον εις τον Άρβωνα σκεδασθέντες».

  Από όλα αυτά γίνεται πρόδηλο ότι όλα αυτά τα ονόματα και τοπωνύμια (Αλβανοί, Άλβανα, Αρβανίτες, Άρβανον, Αρβωνίτες, Άρβων) έχουν κοινή ρίζα. Το ότι αυτοί οι Αρβανίτες/Αλβανίτες σχετίζονταν με τους Ιλλυριούς φαίνεται και από τους βυζαντινούς συγγραφείς. Ο Φραντζής γράφει: «Τω αυτώ δε φθινοπώρω του s&ηβ έτους (6962 ήτοι 1454 μ.Χ.) δηλονότι επανεστάτησαν οι της Πελοποννήσου Αλβανίται κατά των Δεσποτών και των Αυθεντών αυτών». Ο Κριτόβουλος γράφει: «Οι γαρ της Πελοποννήσου Δεσπόται, της Βυζαντίδος αλούσης, ευθύς νεωτερισάντων των εν Πελοποννήσω Ιλλυριών και επαναστάντων αυτοίς…» (Κριτοβούλου, Ιστορία των πράξεων του Μωάμεθ, Β’-Γ’, 1).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Μαρία Μιχαήλ Δέδε στο βιβλίο της «Οι Έλληνες Αρβανίτες» στο κεφάλαιο «Η γλώσσα των Ιλλυριών, των Σκιπετάρ και των Ελλήνων Αρβανιτών» γράφει:

  «Για τη γλώσσα των Ιλλυριών ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Γνωρίζουμε από τον Πλούταρχο πως ο Πύρρος, νέος ακόμη, θέλοντας να περάσει στην περιοχή των Ιλλυριών κάτι σημείωνε στη φλούδα δένδρου και ειδοποιούσε τους Ιλλυριούς φρουρούς. Τι σημείωνε όμως δεν γνωρίζουμε. Δεν πρέπει απαραίτητα να ήταν γράμματα. Αν ήταν, τότε θα ήταν ελληνικά, αφού τίποτε γραπτό δεν υπάρχει ιλλυρικό. Ο Treilder συμπεραίνει πως πάντως η γλώσσα θα έπρεπε να ήταν καταληπτή από τους Ιλλυριούς…Υποστηρίζεται ακόμη πως πρόκειται για κράμα επιτοπίων στοιχείων με τη θρακική. Ο Maltebrun τη θεωρεί ημιελληνική και ο Schleicher δεύτερο κλάδο της ελληνικής. Ο Hahn ίσως βρίσκεται λογικώτερα περισσότερο κοντά στην αλήθεια χαρακτηρίζοντας την γλώσσα η οποία δημιουργήθηκε με την στενή επαφή των Ιλλυριών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών, άποψη η οποία αφήνει και πολλά περιθώρια εξελικτικής διαμορφώσεως» (σελ. 76-77).

  Διαπιστώνουμε ότι οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Ιλλυριών και αυτόχθονες στα Βαλκάνια και όχι απόγονοι των Αλβανών του Καυκάσου ή απόγονοι των Κάρπων από τη Δακία. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από κοινά έθιμα που υπήρχαν στους Αλβανούς και στους Έλληνες γείτονες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι Ηπειρώτες (όσο και μέρος των Μακεδόνων) ήταν γραικοφωνήσαντες Πελασγοί ή Ιλλυριοί. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς όπως ο Εκαταίος, ο Στράβων, ο Θουκυδίδης και άλλοι θεωρούσαν τους Ηπειρώτες βαρβάρους (έστω και πολιτισμικά αν όχι φυλετικά) και δεν θεωρούσαν την Ήπειρο μέρος της Ελλάδας, ασχέτως αν στους κατοίκους της συμπεριλαμβανόταν και Έλληνες, ασχέτως αν υπήρχαν ελληνικές αποικίες (π.χ. Επίδαμνος κ.α.). Ο Εκαταίος μιλάει για «Θράκες, Ιλλυριούς και Ηπειρώτες», άρα θεωρεί τους Ηπειρώτες ως ξεχωριστή εθνότητα, ενώ παρακάτω γράφει: «και της εν τω παρόντι Ελλάδος αναντιλέκτως ούσης την πολλήν οι βάρβαροι έχουσι, Μακεδονίαν μεν Θράκες και τινά μέρη της Θεσσαλίας, Ακαρνανίας δε και Αιτωλίας τα άνω Θεσπρωτοί…Ηπειρωτικά έθνη». Και ο Στράβων γράφει ότι «η δ’ ουν Βοιωτία, πρότερον μεν υπό βαρβάρων ωκείτο Αόνων και Τεμμίκων και Λελέγων και Υάντων..ως δ’ αύτως υπό Θρακών και Πελασγών».

  Οι Θεσπρωτοί και οι Καόνοι/Χάονες ήταν δίγλωσσες φυλές, μεταγενέστερα ελληνοφονήσαντες.

  Ο Ιάκωβος Θωμόπουλος στον άγνωστο δεύτερο τόμο των Πελασγικών του, που εκδόθηκαν 20 χρόνια αργότερα από το πρώτο βιβλίο του. Γράφει:
  «Θεσπρωτοί και Χάονες ήσαν οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Ηπείρου, οι δε Θεσπρωτοί υπήρξαν κάτοχοι πιθανώς δε και ιδρυταί του εν Δωδώνη μαντείου του Διός. Οι Χάονες φύλον Πελασγικόν λέγονται πρώτοι κάτοικοι και εν αρχή κάτοχοι της όλης χώρας, ύστερον περιορισθέντες εις την περιοχήν την ονομαζομένην Χαονίαν ή κάτω Πελασγίαν. Παρά δε τοις ποιηταίς Χαόνιος λέγεται ταυτοσήμως προς το Δωδωναίος. Ο Ζευς έφερε το επώνυμον Χαόνιος. Ο Θεσπρωτός ήτο υιός του Λυκάονος, υιού του Πελασγού».

  Άρα οι Χάονες και οι Θεσπρωτοί ήταν Πελασγοί (Ιλλυριοί/Αλβανοί). Συνεχίζει όμως ο Θωμόπουλος:

  «Το εν Δωδώνη μαντείον ελέγοντο ιδρύσαντες οι Θεσπρωτοί…Το μαντείον έκειτο υπό του όρους της Δωδώνης Τόμαρον ή Τομούρον και Τμάρον, οι δε ιερείς ελέγοντο τόμουροι ή θέμιστες. Το όνομα του όρους Τόμορρι σώζεται και μέχρι σήμερον και επαρχία Τομορρίτσεα παρά τους πρόποδας του όρους. Ο Χριστοφορίδης εν τω Λεξικώ αυτού της Αλβανικής γλώσσης γράφει: “θεωρείται το Τόμαρον όρος ιερόν και κατοικητήριον του θεού των Πελασγών, τουτέστι των αρχαίων Σκιπετάρων, όθεν κατ’ έτος τρέχουσιν επί του ιερού όρους προς επίσκεψιν χάριν ευλαβείας. Ονομάζουσι προς τοις άλλοις το Τόμαρον μάλι Τε μίτιτ = το όρος του ιερού”. Κατ’ αρχάς μεν άνδρες ήσαν οι εν τω ιερώ προφητεύοντες, ύστερον δε διωρίσθησαν τρεις γραίαι πέλειαι ή πελειάδες λεγόμεναι. Ο Ηρόδοτος φρονεί ότι πελειάδες εκλήθησαν υπό των Δωδωναίον αι γυναίκες εκ τούτου, ότι ήσαν βάρβαροι (ήτοι ξενόγλωσσοι) και εφαίνοντο εις αυτούς μη εννοούντας την ξένην γλώσσαν ομιλούσαι ομοίως ως όρνιθες…Η ιδέα ότι αι ιέρειαι ελέγοντο Πέλαιαι, διότι ήσαν γραίαι φαίνεται ουχί αξιόπιστος, καθόσον ο Ηρόδοτος ομιλεί περί τριών γυναικών ιερειών διαφόρου ηλικίας, ων μάλιστα η μία ήτο και νεωτάτη. Γραιαι δε ελέγοντο αι ιέραιαι ουχί δια την ηλικίαν, αλλά διότι εν τη γλώσση των Πελασγών Αλβανών γκρού-α σημαίνει γυνή». Άρα αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η γλώσσα των ιερειών ήταν η αλβανική/ιλλυρική.

  Να σημειώσουμε εδώ ότι στο μαντείο της Δωδώνης βρέθηκαν το 1875 από τον Καραπάνο σύμβολα με τον δικέφαλο αετό (τον οποίο υιοθέτησε ως σύμβολο του ο Γεώργιος Καστριώτης), ο οποίος θεωρούνταν ως μαντατοφόρος του Δία. Στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ο Δίας να χρησιμοποιεί έναν αετό για να μεταφέρει μηνύματα. Αλλά και η σημερινή Αλβανία λέγεται από τους κατοίκους της Shqipëria, η χώρα των αετών, από το shqiponjë που σημαίνει αετός (Edwin E. Jacques, ‘The Albanians: An Ethnic History from prehistoric Times to the Present’).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μέρος του σημερινού πληθυσμού της Ελλάδας είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί (και όχι ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες, όπως κάποιοι εθνικιστές προσπαθούν να πείσουν) και επομένως αποδεικνύεται σωστή εν μέρη η θεωρία του ιερέα και συγγραφέα Τζιουζέπε Κρίσπι (Giuseppe Crispi, 1781-1859), ο οποίος στο βιβλίο του «Μνήμη για την Αλβανική γλώσσα» λέει ότι ότι…η αρχαία Αλβανική είναι στενά συγγενής με την Πελασγική, την Φρυγική, την Μακεδονική και την Πρωτο-Αιολική, επομένως είναι παλιότερη γλώσσα της Ελληνικής, η οποία έχασε τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά της και διαφοροποιήθηκε στη διάρκεια των χιλιετιών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Σαράντος Καργάκος, στο έργο του «Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες, τόμος Β», (στο 5ο κεφάλαιο) αφού κατηγορεί τους Τσάμηδες για εγκλήματα (ληστείες, φόνοι κ.α.), τους κατηγορεί ότι συνέπραξαν στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο με τα Γερμανικά και τα Ιταλικά στρατεύματα. Πράγματι ορισμένοι Τσάμηδες υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Ντίνο το έκαναν. Ξεχνάει ότι ένα άλλο μέρος των Τσάμηδων συμμετείχε στην αντίσταση με το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ όπως και με τον Εθνικό Αντιφασιστικό Απελευθερωτικό Στρατό της Αλβανίας. Τους κατηγορεί για τη σφαγή των Ελλήνων προκρίτων της Παραμυθιάς αλλά ξεχνάει να μας πει για τη σφαγή 75 Τσάμηδων προκρίτων της ίδιας πόλης από τους Έλληνες. Ωστόσο, παραδέχεται ότι αρχικά η στάση των Τσάμηδων ήταν φιλελληνική (το ίδιο διατυπώνει ο Ι.Θ. Πασχίδης για τους Τσάμηδες αλλά και γενικότερα για τους Αλβανούς του Τεπελενίου και της νότιας Αλβανίας) αλλά δεν μας λέει εμπεριστατωμένα τι τους έκανε να αλλάξουν τη στάση τους αυτή. Γιατί; Γιατί δεν μας λέει ποια ήταν η στάση των Ελληνικών αρχών απέναντι στους Τσάμηδες;

  Ωστόσο, επειδή η ιστορία είναι ιστορία, του ξεφεύγουν ορισμένες αλήθειες και άθελα του τα λέει ‘όλα’ όταν παραδέχεται ότι: «πρόθεση των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν να εκδιώξουν με κάθε θυσία τους Τσιάμηδες», «Όπως ήταν φυσικό, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν από τότε (σημ. Σ. Ι. Κ. δηλαδή τὸ 1925) αληθινή «εκστρατεία» για να πείσουν τους Τσάμηδες να φύγουν», «στην Τσαμουριά εγκατεστάθησαν Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία», «ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων αναφερόμενος στους πληθυσμούς των Ιλλυρο-ηπειρωτικών περιοχών γράφει ότι μερικοί ήσαν δίγλωσσοι («Ένιοι και δίγλωσσοι είσι»)», «Η Ελλάς παύει σιγά σιγά να θεωρείται «μητέρα» από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος απαλλοτρίωσε τα τσιφλίκια των ισχυρών τσιάμηδων και τα διένειμε στους ακτήμονες» κ.α.

  Ο Καργάκος λοιπόν θυμάται το από 22 Νοεμβρίου 1922 νομοθετικό διάταγμα «Περί επιτάξεως ακινήτων δι' εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι' ανέργεσιν προσφυγικών συνοικισμών». Μάλιστα, με απόφαση του Ν. Πλαστήρα επετράπη η κατάληψη των ακινήτων και των κτημάτων των Τσάμηδων ακόμα και πριν την καταβολή αποζημίωσης. Βέβαια, ξεχνάει να αναφέρει για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους που αναγκάστηκαν να εξελληνιστούν και παρέμειναν στην περιοχή, δεν μας λέει τίποτα για όσους Τσάμηδες εξαναγκάστηκαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό για να παραμείνουν στα χωριά τους (τους οποίους το ελληνικό κράτος για λόγους προπαγάνδας αποκαλεί ως «Αρβανίτες» αν και οι ίδιοι μεταξύ τους αυτοαποκαλούνται «Shqiptarë»), ξεχνάει τις διάφορες απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί στους Τσάμηδες (αλλά και σε άλλους μουσουλμάνους πολίτες της Ελλάδας) όπως π.χ. απαγόρευση δικαιοπραξιών, ξεχνάει την εξορία που είχε επιβληθεί στους Τσάμηδες από το καθεστώς Μεταξά αλλά και πολύ πιο πριν (περίπου 2-3.000 Τσάμηδες εξορίστηκαν στην Κρήτη, στη Χίο κ.α.), δασικές εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων, 120 υδρόμυλοι, 500.000 αιγοπρόβατα, 300 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, 45 χωριά, δημεύτηκαν από το ελληνικό Δημόσιο που εγκατέστησε στην περιοχή έποικους από την Ήπειρο και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, 100 τζαμιά γκρεμίστηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θυμάται ο Καργάκος τις δολοφονίες των Ελλήνων προκρίτων της Παραμυθιάς από τους Τσάμηδες αλλά ξεχνάει τις δολοφονίες των Τσάμηδων από τους Έλληνες –σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνεργασία με τους Άγγλους- στο Μαργαρίτι (Margëlliç), στους Φιλιάτες (Filati) και αλλού στην περιοχή. Μάλιστα ο διοικητής του 16ου Συντάγματος του ΕΔΕΣ, αντισυνταγματάρχης Αριστείδης Κρανιάς, που έφτασε στην Παραμυθιά, έγραψε ότι «αυτό που επακολούθησε δεν περιγράφεται».

  Ας δούμε μερικές μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν εκείνη την εποχή τα γεγονότα από πρώτο χέρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Εσαμπουντίν Καντίου λέει: «Μας συγκέντρωσαν όλους στο σπίτι ενός Αλβανού, του Σαλί Αβούζι. Εκεί υπήρχαν και άλλοι που είχαν έρθει στην πόλη μας από τα γύρω χωριά. Εκεί είχαν συγκεντρώσει γυναίκες και μικρά παιδιά, καθόλου άντρες. Μας είχαν εκεί για περίπου 5-6 μήνες. Σχεδόν κάθε μέρα έθαβαν και από ένα παιδί. Μας είχαν πιάσει αρρώστιες, ήμασταν σε άσχημη κατάσταση. Δεν είχαμε να φάμε. Με λίγα λόγια πέθαναν πολλά παιδιά και ηλικιωμένες γυναίκες. Υπήρχαν κάποιες γυναίκες άνω των 80 χρόνων.. οι Έλληνες τους έριχναν από τις σκάλες και πέθαιναν…».

  Η Καντριέ Οσμάνι λέει: «Σκότωσαν τον πατέρα μου, τον ξάδερφο μου, τους αδερφούς της μητέρας μου και την αδερφή της μητέρας μου που ήταν παράλυτη. Την έριξαν από τις σκάλες και μετά την πυροβόλησαν…».

  Η Καντριέ Αλίου λέει: «Μπήκαν το βράδυ οι Έλληνες στο σπίτι μας, πήραν τα 4 πρόβατα που είχαμε. Η μητέρα μου με το μωρό στην αγκαλιά της τους έλεγε: {Σας παρακαλώ, δεν έχω γάλα για τα παιδιά μου} και ένας στρατιώτης της είπε: {Έχω μόνο μία σφαίρα, δεν είμαι εδώ για να την σπαταλήσω, πήγαινε μέσα}. Άκουγα τις γειτόνισσες μου που φώναζαν και έκλαιγαν. Τις είχαν κόψει τα αυτιά, τους τραβούσαν τα σκουλαρίκια από τα αυτιά τους με τη μία και τους τα έκοβαν. Τις είχαν κόψει τα δάχτυλα για να τις πάρουν τα δαχτυλίδια.. απίστευτα πράγματα. Ξεκοίλιασαν έγκυες γυναίκες. Θυμάμαι ακόμα μία γυναίκα που είχε ένα μεγάλο τραύμα από λόγχη ανάμεσα στους ώμους της».

  Ο Ραχμί Ουζέιρι λέει: «Σκότωναν γυναίκες και παιδιά. Είχαν ξεκοιλιάσει γυναίκες και τους έπαιρναν τα έμβρυα μέσα από τις κοιλιές τους. Τους είχαν κόψει τα δάχτυλα και τους έπαιρναν ό,τι κόσμημα φορούσαν..».

  Ο Φαήκ Μπολιάτι λέει: «Το πρώτο που μας ζήτησαν ήταν για χρυσό. Ό,τι είχαμε, ό,τι είχαν η μητέρα μου και η θεία μου στον λαιμό τους και στα δάχτυλα τους τους τα άρπαξαν. Τότε είπαν στη μητέρα μου: {Θέλουμε τον γιο σου για ένα λεπτό. Θα τον πάρουμε και θα στον ξαναστείλουμε σε ένα λεπτό}. Δεν το είδα αλλά άκουσα τη μητέρα μου να κραυγάζει και να χοροπηδάει’ είχαν κόψει το κεφάλι του αδερφού μου. Ήταν μόνο 17 χρόνων…. Ένας γείτονας μας μας πήρε μετά στο σπίτι του. Το όνομα του ήταν Τσιλ Μπάρμπα. Του δώσαμε μερικά χρήματα και μας άφησε να μείνουμε στο σπίτι του. Αφού τη νύχτα μας πήρε χρυσαφικά και ό,τι μας είχε απομείνει, μας πήρε την άλλη μέρα σε μία εκκλησία. Στην εκκλησία θυμάμαι ότι τρεις φορές μας έβγαλαν έξω ώστε να μας σκοτώσουν αλλά παρενέβησαν κάποιοι Βρετανοί στρατιώτες και σωθήκαμε.. υπήρχε και μία γυναίκα. Τότε μας πήγαν για τέσσερις μήνες στην Ηγουμενίτσα, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και σε σπίτια κοντά στο λιμάνι, θυμάμαι ακόμα πως ανοιγόκλειναν τις μεγάλες σιδερένιες τους πόρτες. Άνοιγαν τις πόρτες, έπαιρναν νεαρά κορίτσια και τα βίαζαν. Κάποια επέστρεφαν πίσω, κάποια άλλα τα σκότωναν. Ακούγαμε τις κραυγές τους. Εκεί πέθανε μία από τις αδερφές μου από πείνα και έθαψαν ζωντανή μία θεία μου που τα παιδιά της ζούνε ακόμα».

  Η Ραμπιέ Σεριάνι λέει: «Σκότωσαν τον πατέρα μου. Σκότωσαν τον πεθερό της θείας μου. Τους έστειλαν στο τζαμί της Παραμυθιάς. Είπαν στη θεία μου και σε μερικές άλλες γυναίκες να καθαρίσουν το τζαμί. Όταν πήγαν στο τζαμί, ήταν γεμάτο με ακέφαλα πτώματα. Η θεία μου αναγνώρισε τον αδερφό της από τη μπλούζα που φορούσε. Ήταν ο μοναδικός της αδερφός ανάμεσα σε 5 αδερφές που είχε. Αναγνώρισε τον πεθερό της από ένα χαρακτηριστικό που είχε στις κάλτσες του… Τελικά δεν υπήρχε τίποτα να καθαρίσουν. Τις είχαν πάρει στο τζαμί μόνο για να δουν..».

  «Ήμουν ήδη παντρεμένη για δύο χρόνια όταν σκότωσαν τον εικοσι-πεντάχρονο αδερφό μου και τους δύο αδερφούς του άντρα μου’ τον Σουλεϊμάν, τον Χαμίτ και τον αδερφό μου τον Εκρέμ. Ο ένας ήταν 39 και ο άλλος ήταν 22 χρονών. Μας πήραν και τα 700 πρόβατα που είχαμε…» λέει μία άλλη ηλικιωμένη πλέον γυναίκα (δεν θυμάμαι το όνομα της).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ας δούμε όμως και κάποια άλλα γεγονότα που ‘ξεχνάει’ ο Καργάκος και γενικά οι Έλληνες να αναφέρουν. Η ιταλική κατάκτηση της Αλβανίας είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τις 7 Απριλίου 1939, όταν έπειτα από βομβαρδισμό, 40.000 Ιταλοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν στον Αυλώνα και σχεδόν περπατώντας κατέλαβαν το μικρό βασίλειο. Ήδη από το 1926 η Ιταλία προέβαλλε ως περίπου επικυρίαρχος της Αλβανίας. Μέχρι την εισβολή του '39 το 92,1% των αλβανικών εξαγωγών και το 82,5% των εισαγωγών διεξαγόταν με την Ιταλία.

  Η επίλεκτη αλβανική προεδρική φρουρά, που εξοπλίστηκε και οργανώθηκε από Ιταλούς αξιωματικούς, παρέλασε με τις φουστανέλες της στο Κολοσσαίο υπό τις ιαχές του πλήθους. Οι Ιταλοί οργάνωσαν και ενέταξαν στις μεραρχίες τους δέκα αλβανικά τάγματα, μια «πλωτή» ταξιαρχία και άγνωστο αριθμό χωροφυλάκων. Συνολικά 338 Αλβανοί αξιωματικοί και 4.220 υπαξιωματικοί και οπλίτες προετοιμάστηκαν για να βρεθούν απέναντι στον ελληνικό στρατό. Όμως δύο αλβανικά τάγματα, τα TOMORI και TARABOSHI, που σχεδόν με τη βία εστάλησαν στα σύνορα αρνήθηκαν να πολεμήσουν. Σύμφωνα με την αλβανική ιστοριογραφία μεταφέρθηκαν από τους Ιταλούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία. (Σύμφωνα πάντως με άποψη στην ελληνική ιστοριογραφία μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Κορυτσάς.)

  Αυτά έχουν καταγραφεί στα επίσημα Ιταλικά Αρχεία. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρώτο τη τάξει στην ιταλική στρατιωτική ιεραρχία στρατάρχη Badoglio «Οι Αλβανοί στρατιώτες που υπό τη μορφή ταγμάτων συμμετείχαν στις δικές μας μεραρχίες ή αποδείχθηκαν άπιστοι και δόλιοι, καθώς επιδόθηκαν σε πράξεις δολιοφθοράς εναντίον μας ή πέρασαν στις γραμμές των Ελλήνων. Τότε αναγκαστήκαμε να αποσύρουμε τις αλβανικές δυνάμεις και εν μέρει να τις αφοπλίσουμε». Τα θυμάται αυτά ο Καργάκος και ο κάθε Καργάκος; Ορισμένες από τις παραπάνω πληροφορίες υπάρχουν και στα

  -Miranda Vickers, «Οι Αλβανοί», Αθήνα 1997, εκδ. Οδυσσέας
  - Δημητρίου Λουκάτου, «Οπλίτης στο αλβανικό μέτωπο», Αθήνα 2001, εκδ. Ποταμός
  - S. Pollo, A. Puto, «Ιστορία της Αλβανίας», Θεσσαλονίκη, εκδ. Εκδοτική Ομάδα
  - Ζαχαρία N. Τσιρπανλή, «Ελληνες και Ιταλοί στα 1940-41», Θεσσαλονίκη 2004, εκδ. University Studio Ρress
  κ.α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Από τους νεώτερους μελετητές του βαλκανικού χώρου ο Ζωρζ Καστελάν στη μνημειώδη συγγραφή του Ιστορία των Βαλκανίων γράφει πως οι Έλληνες και οι Ιλλυριοί/Αλβανοί είναι οι αρχαιότεροι λαοί της Βαλκανικής. Ένας άλλος ιστορικός του βαλκανικού χώρου, ο Rene Ristelhueber, στην ογκώδη εργασία του «Ιστορία των βαλκανικών λαών» (ελλ. εκδ. Παπαδήμα, 1995) σημειώνει για τους Αλβανούς επιτροχάδην τα εξής: “Απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, οι κάτοικοι αποτελούσαν μια ιδιαίτερη φυλή, αρκετά αρχαία, που χρησιμοποιούσε ένα ιδίωμα παρόμοιο με τις άλλες γλώσσες της περιοχής” (σελ. 231).

  Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στο Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας του, στο οποίο λέει: «Τα Ιλλυρικά έθνη, προϊόντος του χρόνου, εν μέρει μεν ηφανίσθησαν μετά εθνών ετέρας καταγωγής, Μόνοι δε οι Αλβανοί θεωρούνται υπό των πλείστων νεωτέρων ερευνητών γνήσιον της φυλής εκείνης λείψανον, ως εκ της παραθέσεως της γλώσσης αυτών μετά των περισωθεισών από της αρχαίας Ιλλυρικής λέξεων» (τομ. Α, σελ. 96).

  Ο Γεώργιος Χατζιδάκις, ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, στο σύγγραμμά του «Περί του Ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», αν και θεωρεί το μεγαλύτερο μέρος των αρχαίων Ηπειρωτών ως Ελλήνων, αναγνωρίζει τους Αλβανούς ως απογόνους των αρχαίων Ιλλυριών και αυτόχθονες στα Βαλκάνια: «Το δύσκολον ή μάλλον το αδύνατον του πράγματος κατανοεί τις αποβλέψας εις την φύσιν των Ιλλυριών και των απογόνων αυτών Αλβανών».

  Ο επιγραφολόγος Fick στο Beitrage του Bezzenberger (Τομ. Γ σελ. 266) αναγνωρίζει τους Αλβανούς ως απογόνους των αρχαίων Ιλλυριών.

  Ο Gotfried Wilhelm Leibnitz (1646-1717) έγραψε σε ένα γράμμα του στις 10 Δεκεμβρίου 1709: «Η αλβανική γλώσσα είναι η γλώσσα των αρχαίων Ιλλυριών».

  Ο Hans Eric Tuhnman (1746-1778), ιστορικός από τη Σουηδία και καθηγητής στο πανεπιστήμιο halles, έγραψε στο βιβλίο του «Studies about the history of the eastern balkan nations» ότι: «Οι Αλβανοί είναι οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών».

  Ο Johan Georg Von Han, απόφοιτος από το πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, δούλεψε ως δικαστής στο απελευθερωμένο ελληνικό βασίλειο στα 1830-47. Μαζί με τον Έλληνα γλωσσολόγο Κωνσταντίνο Χριστοφορίδη, ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη της Αλβανίας (η οποία τότε δεν είχε ανακηρυχθεί επίσημα ως κράτος) και το 1854 ο Von Han εξέδωσε το τρίτομο έργο του «Albanian Studies» στο οποίο έγραψε: «Η αλβανική γλώσσα είναι η απευθείας απόγονος της Ιλλυρικής. Η ιλλυρική προέρχεται από την Πελασγική γλώσσα και είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες».

  Ο Gustav Mayer (1850-1900), καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Graz της Αυστρίας, μέλος της ακαδημίας επιστημόνων της Βιέννης και μελετητής της τουρκικής, της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας, αφού μελέτησε ό,τι στοιχεία υπήρχαν σχετικά με τη ζωή των Ιλλυριών, είπε: «Οι απόγονοι των Ιλλυριών είναι οι Αλβανοί και η αλβανική γλώσσα είναι η μετεξέλιξη της ιλλυρικής’ μία από τις παλαιότερες γλώσσες της Ευρώπης και ίσως και όλου του κόσμου».

  Ο Edward Schneider, Γάλλος ερευνητής, έγραψε στο βιβλίο του «Οι Πελασγοί και οι απόγονοι τους» ότι: «Η αλβανική γλώσσα είναι το καθαρότερο και πιο πειστικό παράδειγμα της πελασγικής γλώσσας».

  Ο Holger Pedersen (1867-1953), καθηγητής-γλωσσολόγος στο πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, έγραψε στις μελέτες του σχετικά με την αλβανική γλώσσα: «Η αλβανική γλώσσα είναι η απόγονος της ιλλυρικής γλώσσας».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο λόγιος και νομομαθής από το Ναύπλιο, Μιχαήλ Λαμπρυνίδης (1850-1915), ο οποίος διετέλεσε βουλευτής Ναυπλίας, σύμβουλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και συγγραφέας ιστορικών μελετών, λέει στο βιβλίο του με τίτλο «Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον» (εκδ. 1907, Αθήνα): «Μία των αλλεπαλλήλων ανά τας ελληνικάς χώρας αθρόων βαρβαρικών μεταναστάσεων υπήρξε κατ’ εξαίρεσιν ήκιστα δυσήκεστος και πως ευεργετική διά τον Ελληνισμόν. Απ΄αυτών έτι των αρχών της ΙΔης μ.Χ. εκατοεντατηρίδος, περί το έτος 1320, φυλή εύρωστος, φυλή νομάδων, απόγονος των μενεπτολέμων Χαόνων ή Θεσπρωτών και των προελλήνων Σελλών, υπό λιμού και εμφυλίων σπαραγμών ελαυνομένη, διέσχισε τους δρυμούςκαι τας διασφαγάς του Πίνδου, τον Ζυγόν, και εξεχύθη αθρόως εις τα ευεπίβετα πεδία της εριβώλακος Θεσσαλίας, ένθα και κατεσκήνωσεν. Οι Αλβανοί, Σκιπετάρ, ως ωνομάζετο ο φερέοικος ούτος λαός, φεύγοντες τας πενιχράς της κοιτίδων αυτών νάπας, εισέβαλλον τότε εις την θεσσαλικήν γην».

  Ο Θ.Ι. Πασχίδης, αν και ταυτίζει λανθασμένα Έλληνες και Αλβανούς, γράφει: «…Ο Σκενδέρμπεης μετά των Αλβανών αντέστη κατά δύο Σουλτάνων, ους και ενίκησεν…Τότε νυν έχον δυνάμεθα διαιρέσει τους Αλβανούς εις δύο μεγάλους κλάδους εις Γκέγκας (ων Ιλλυριοι, Μαυροβούνιοι, Μυρδίται, Κούκοι, Πουλάται και λοιποί) και Τόσκους, ένθα, ως προείπομεν, και άλλοτε εγένοντο εξ Ηπείρου μεταναστεύσεις…Όλοι δε οι Τόσκοι καθορώσιν ότι το μέλλον αυτών εστί σφιγκτώς συνδεδεμένον τω του Ελληνισμού, ως και οι Θυάμιδες (Τσάμιδες) και Ιάπυδες (Λιάπηδες)…Οι Τόσκαι ή Τόσκιδες κατέχουσιν την μέσην Αλβανιαν, την Μουζακίαν, την χώραν του Βερετίου και του Τομάρου την Τομορίτσαν και μέχρι της Πρεμέτης. Η Θυαμουρία (Τσιαμουρία) περιλαμβάνει τους περί τον Θύαμιν και από Μαργαριτίου και Παραμυθίας οικούντας Αλβανούς…Ουδείς των κατοίκων της Αλβανίας ηνέχθη ποτέ ουδ’ ανεχθήσεται ίν’ απαρνηθεί την καταγωγήν αυτού την προγονικήν, την εκ των Πελασγών, και να ευρεθεί γεγυμνωμένος ως ξένος των εθνικών αυτού παραδόσεων, εφ’ αις σεμνύνεται, αναλογιζόμενος ότι προπάτορας έχει τον Ηρακλή, τον Αχιλλέα, τον Πύρρον…Οι Αλβανοί ονομάζονται μεταξύ αυτών Σκηπετάροι, η δε χώρα ολόκληρος Σκηπερία».

  Γίνεται έκδηλο λοιπόν ότι ο Πασχίδης θεωρεί ως προγόνους των Αλβανών τους Ηπειρώτες και τον Πύρρο, τον δε Σκεντέρμπεη τον θεωρεί Αλβανό, την δε αλβανική γλώσσα συγγενική της αιολικής και δωρικής διαλέκτου ή ακόμα και μητέρα της Ελληνικής!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο δε Δημήτριος Δημόπουλος λέει ότι «η μερική Διναροποίηση της Ηπείρου όπου η πλατυϊνία υπερβαίνει το 40% είναι σαφής» (ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η πλατυϊνία κυμαίνεται κατά 2,5 με 13% σύμφωνα με τις έρευνες των ανθρωπολόγων) και «κάποια Διναρική επιμειξία υπάρχει μόνο στην Ήπειρο» και λέει χαρακτηριστικά: «Η συγκέντρωση Ιλλυριών στα παράλια της Αδριατικής, η εισχώρηση τους προς την Ήπειρο και την Ακαρνανία αλλά και η πιθανή επιμειξία τους με τους Δωριείς, έφεραν στη δυτική κυρίως Ελλάδα μία διναρική συμμετοχή στον Μεσογειακό πληθυσμό» ενώ επίσης καταγράφει ότι οι Έλληνες της βορείου Ηπείρου (αλλά και της υπόλοιπης Ηπείρου) έχουν ρινικό δείκτη περίπου και άνω του 65% (τη στιγμή που κατά τον Πίτσιο οι υπόλοιποι Έλληνες και ιδιαίτερα αυτοί της Πελοποννήσου έχουν ρινικό δείκτη μεγαλύτερο του 67,3%) ενώ ο Ξυροτήρης διατυπώνει την άποψη του λέγοντας «Η δυτική Ελλάδα είναι βασικά Διναρική» (Ξυροτύρης, Rassengeschichte von Griechenland εις Rassengesch der Menschheit, vi, 1975), αν και οφείλουμε να πούμε ότι ο Δημόπουλος διαφωνεί ποσοτικά με τα συμπεράσματα του Ξηροτύρη.

  Στην εγκυκλοπέδια Μπριτάνικα λέγεται ότι: «Οι Ιλλυριοί κατοίκησαν στη δυτική πλευρά των Βαλκανίων…από εκεί που βρίσκεται η σημερινή Σλοβενία στα βόρειο-δυτικά μέχρι την Ήπειρο» (Encyclopedia Britannica, p. 615, 2002). Στην ίδια επίσης εγκυκλοπαίδια λέγεται: «Οι Αλβανοί θεωρούνται απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, υπόθεση για την υποστήριξη της οποίας η συγκριτική γλωσσολογία προσφέρει μερικά επιχειρήματα. Το ισχυρότερο επιχείρημα είναι η συνέχεια των οικισμών και τοπωνυμίων στην περιοχή που περικλείουν τα σημερινά όρια της Αλβανίας».

  «Από τα αρχαία χρόνια τα βουνά της Ηπείρου και της Ιλλυρίας κατοικήθηκαν από Αλβανούς» (The Catholic Encyclopedia, p. 87, 1913).

  «Ενδέχεται οι Ιλλύριοι να είναι οι πρόγονοι των σημερινών Αλβανών. Οι φυλές δυτικά της Πίνδου θεωρούνταν πάντα λιγότερο ελληνικές από αυτές στα ανατολικά της και το Ιλλυρικό στοιχείο στην περιοχή αυτή ήταν περισσότερο από το ελληνικό» (Library of Universal History and Popular Science, p. 721).

  «Στα παλαιά χρόνια η Ήπειρος και η Ιλλυρία μαζί εκτείνονταν από την περιοχή της Τεργέστης (στα βόρεια) μέχρι τον κόλπο της Άρτας (τον Αμβρακικό κόλπο στα νότια), στα βόρεια του οποίου κατοικούσαν οι Ηπειρώτες ενώ στα νότια οι Έλληνες…» (International Conciliation, issues 134-139).

  «Ο Θεόπομπος (340 π.Χ.) καταγράφει 14 διαφορετικά έθνη στην Ήπειρο, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη θέση στην Ήπειρο είχαν οι Μολοσσοί και οι Χάονες. Είναι πιθανόν ότι άλλα από αυτά ήταν Ιλλυρικά άλλα ημι-μακεδονικά, όλα αυτά όμως τα καταγράφει κάτω από το κοινό όνομα Ηπειρώτες» (George Grote, History of Greece, vol. 3, p. 414 – 1987).

  «Οι Ιλλύριοι κατοικούσαν στα βουνά της Πίνδου και στις ακτές της Αδριατικής, εκτείνονταν μέχρι μέσα στην Ήπειρο» (A Companion to Homer, p. 312 –Alan John Bayard Wace & Frank H. Stubbings- History, 1962).

  Ο Κώστας Μύρτιλος-Αποστολίδης λέει: «Οι Ηπειρώτες μερικές φορές αποκαλούνταν ‘Αλβανοί’ επειδή μιλούσαν την Αλβανική γλώσσα» (Ο Στενίμαχος, σελίδα 34, Αθήνα 1929).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο Malte Brun λέει σχετικά με τους Αλβανούς: «Ήταν δυνατοί, γενναίοι και αντιστεκόντουσαν στην κούραση. Ήταν οι στρατιώτες του Πύρου, του Σκεντέρμπέη και του Αλή Πασά» (Universal Geography or A description of all parts of the world…, Conrad Malte-Brun 1829, P. 107).

  Ο Theodor Mommsen είπε: «Οι γενναίοι Ηπειρώτες, οι Αλβανοί της αρχαιότητας, προσκολλήθηκαν με γενναιότητα στον δυνατό αυτόν νέο [προφανώς εννοεί τον Πύρρο ή τον Σκεντέρμπέη] τον οποίο αποκαλούσαν αετό» (The History of Rome, p. 399 – 1864).

  Ο Robert Gordon Latham λέει: «Είναι πλέον βέβαιο ότι υπήρχε Σκιπετάρικο (αλβανικό) αίμα σε περισσότερους από έναν αρχαίους ήρωες. Υπήρχε σκιπετάρικο αίμα στις φλέβες περισσοτέρων τους ενός βασιλιάδων του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου. Ο Πύρρος για παράδειγμα και οι Τημενίδες της Μακεδονίας ήταν πιθανόν περισσότερο ή λιγότερο Σκιπετάροι» (The Nationalities of Europe, p. 7, 1863).

  Την πανάρχαια πελασγική καταγωγή των Αλβανών υποστηρίζει η Encyclopedia Americana (vol.1, ed. 1951), η οποία γράφει: “The Albanians are among the oldest people in Europe...Descendants of the ancient Pelasgi, the Albanians are one of the Dinaric physical type…Modern Albanians are said to speak a language compounded of Illyrian, Thracian, Latin, Slav and Turkish. By some, the Albanian language is thought to be based upon the speech of the ancient Pelasgi. By others it is believed to be one of the eight chief Indo-European group”. Δηλαδή «οι Αλβανοί είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς της Ευρώπης, απόγονοι των Πελασγών και ότι ανήκουν στον διναρικό ανθρωπολογικό τύπο. Οι σημερινοί Αλβανοί θεωρούνται ότι μιλάνε μία γλώσσα σύνθετη από Ιλλυρικά, Θρακικά, λατινικά, σλαβικά και τουρκικά στοιχεία. Από κάποιους η Αλβανική γλώσσα θεωρείται ότι βασίστηκε πάνω στη γλώσσα των αρχαίων Πελασγών..».

  Ο Arnold Sherman στη σελίδα 11 του βιβλίου του «Αλβανία, ο τσακισμένος αετός των Βαλκανίων (εκδ. Ίνδικτος) γράφει: «Οι Ιλλυριοί ήταν πιθανότατα οι Πελασγοί που πολύ αργότερα αναφέρουν οι Έλληνες κλασσικοί συγγραφείς ως τους αυτόχθονες κατοίκους των περιοχών της Ελλάδας και ανατολικών νησιών της Μεσογείου. Γνωρίζουμε επίσης ότι η αλβανική γλώσσα…κατά πάσα πιθανότητα είναι η μοναδική επιζώσα γλώσσα από την ομάδα των θρακοϊλλυρικών γλωσσών που κάποτε μιλούσαν οι παλαιότεροι κάτοικοι της Βαλκανικής Χερσονήσου».

  Ο Λ. Σ. Σταυριανός, καθηγητής ιστορίας του πανεπιστημίου Northwestern, στην ελληνική έκδοση της Μεγάλης Αμερικανικης Εγκυκλοπαίδειας, τ.2, σελ. 120-122, γράφει: «Οι Αλβανοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών. Οι Αλβανοί συγκαταλέγονται μεταξύ των αρχαιότερων λαών της Ευρώπης. Η αλβανική γλώσσα ανήκει εις τον θρακοϊλλυριακόν κλάδον της ινδογερμανικής γλωσσικής ομοφυλίας. Βάσις της σημερινής αλβανικής είναι η πανάρχαια Ιλλυρική. Ο Δημήτριος Καμάρδα ησχολήθη με την αλβανικήν γλώσσαν και κατέλιπε περισπούδαστας μελέτας, εξ ων σημαντικώτεραι είναι το Δοκίμιον συγκριτικής γραμματολογίας επί της αλβανικής γλώσσης και το Παράρτημα, καταδεικνύουσαι την στενήν συγγένειαν της αλβανικής προς την ελληνικήν». Ο Σταυριανός όμως λέει ότι οι Ιλλυριοί είναι ξεχωριστή πολιτισμική οντότητα από την Ελληνική και ότι οι Ιλλυριοί (αλλά και οι Θράκες) ήταν βάρβαρα φύλλα (The Balkans since 1453).

  Ο καθηγητής Κ. Άμαντος σε κείμενο που έχει γράψει στην εγκυκλοπαίδεια Πυρσός-Δρανδάκης στο λήμα Αλβανοί, γράφει:
  «Παρά τις αντιρρήσεις αυτές δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να αρνηθούμε την ιλλυρική αρχή των Αλβανών. Ίσως όμως προσετέθησαν σε αυτούς και Θράκες, ο ευκινητότερος λαός της χερσονήσου του Αίμου».

  Ο Αθανάσιος Γιάγκας στον πρόλογο του βιβλίου του Hammond για την Ήπειρο, προπαγανδιστικά γράφει: «Κι όλοι γνωρίζουμε ότι με τη βοήθεια του Κάδμου οι Εγχελείς όχι μόνο αναχαίτισαν τους Ιλλυριούς, μα και τους νίκησαν και τους υπέταξαν». Όμως οι Εγχελοί ήταν Ιλλυρική φυλή και ο Κάδμος θεωρείται από τους Έλληνες ως πατέρας του Ιλλυριού. Αλλά και αν οι Εγχελοί δεν ήταν Ιλλυριοί, τότε ποια Ιλλυρική φυλή πολέμησε με τους Εγχελούς; Τελικά μεγαλύτεροι προπαγάνδα κάνουν οι Έλληνες, οι ξένοι ή οι Αλβανοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ...ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ [ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ ] ΕΙΧΑΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ''ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΕ ΜΕΣ'''...ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ '''ΠΟΛΛΑ'''' ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ....ΜΕΤΑ ΛΕΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΟΥΣ 75 ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝΕ ΤΟ 1944...ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ.....ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ 49 ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΓΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.....ΑΡΑ ΑΛΛΗ Η ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΗ Η ΑΛΛΗ...ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΩ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ...ΟΜΩΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΙΔΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝΕ...ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΘΑΝΕ ΤΟ 1944 ΑΠΟ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΑΤΑΚΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝΕ ΚΑΝ....ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ.....ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ''ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ''' ΠΟΥ Ο ΤΣΑΜΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΩΝΑΖΕ...'''ΕΔΩ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ'''....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΗΚΑΝΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ''''''σαν να ηταν προβατακια'''''ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΖΗΣΕ ΩΣ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ,....58 ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 9 ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ...ΤΙ ΦΤΑΙΞΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ;;;;..ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ..ΑΠΛΑ ΠΕΙΡΑΞΕΝΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΔΑΜΗΔΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.....
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΤΟ 1944 ΟΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΜΕΤΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΑΜ ΕΛΑΣ
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΛΕΓΧΕ Ο ΕΛΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ.....ΟΜΩΣ ΕΝΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΕΦΕΥΓΑΝ [ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΕΛΑΣΙΤΕΣ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΖΩΝΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ '''ΕΞΟΡΙΣΤΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .... ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΝΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ...ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΗΛΕΓΧΕ Ο ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ...ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ..... ...ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΡΑΒΗΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ....Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΡΑ ,ΕΓΙΝΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ...ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ...ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ...ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 120 ΜΕ 150 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΤΑΧΘΗΣΑΝ .....ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 2000 ΑΤΟΜΑ [ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ '''ΔΙΕΥΘΗΝΣΕΙΣ''' ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝΕ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ....ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΛΛΗ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ Η ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ....Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΦΕΥΓΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΝΩ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΙΟΛΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ .....ΜΕΤΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ...ΜΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΕ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ...ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΚΥΛΩΤΟ ΣΤΑΥΡΟ [ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ google ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΦΟΡΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ''ΑΣΠΡΑ'' ΦΕΣΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝΕ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΑΕΙ....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΒΕΛΕΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΝΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΛΕΓΧΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ....ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΗΤΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.....ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ...ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΑ....ΑΛΛΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ YOUTUBE ΑΝ ΠΑΤΗΣΕΙΣ ''''ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ''' ΚΑΙ '''ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ''' ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΤΟ YOUTUBE.......
  ΕΝ ΨΥΧΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΒΟΣΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΚΙΟΛΑΣ
  '''''''''ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ...ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ...ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΒΟΣΚΟΣ ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ'''''ΛΕΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΕΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
  ΠΛΑΚΩΜΑ [ ΒΙΑΣΜΟΙ] ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
  ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΝΕΑΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΚΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΡΙΚΤΟ ΒΑΣΣΑΝΙΣΜΟ
  ΕΝ ΨΥΧΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΣΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΣΙΝ ΣΑΝΤΙΚ......
  ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΛΕΙΠΑΝΕ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΙΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΝΑΝΕ ΠΙΣΩ [ΠΕΘΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝΕ ΗΔΗ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΙΣΧΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΕΝΕ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ.....ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΤΟ 1944 ΚΛΕΒΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ......ΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.....4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝΕ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ;;;;;....ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΑΝ ΗΣΟΥΝ '''ΠΟΛΥ''' ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Σήμερα θα χρειαζόταν να διαλέξουμε κατάλληλα άτομα που μπορούν να αναλάβουν την αποστολή και την ευθύνη της απόλυτης καταστολής αυτών των σκοτεινών κινημάτων. Αυτά τα άτομα πρέπει να είναι πιστοί και δοκιμασμένοι φίλοι της Ιταλίας, από πατριωτισμό και όχι από χρηματισμό, να κατέχουν όλη την απαραίτητη ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, χωρίς φόβο να εμπλακούν με σκοπό να διεξαγάγουν ένα ανηλεές κυνηγητό στους αντάρτες και τους φίλους των και εν ανάγκη να καταστρέψουν τις εστίες τους και τα χωριά που τους βοηθούν αρχίζοντας από το Curvelesi.ΑΡΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ.....
  Εάν δεν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει αυτό από μέρους των Ιταλικών δυνάμεων, δεν θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τον σκοπό με τον σχηματισμό των 6.000 εθελοντών Τσαμουριωτών και Κοσοβάρων που είναι πραγματικοί φίλοι της Ιταλίας επειδή γνωρίζουν τι τους περιμένει εάν αυτή τους εγκαταλείψει.
  Στη Νότια Αλβανία η κατάσταση έχει καταντήσει ανησυχητική. Η έλλειψη συνετών οδηγιών και η αδυναμία των αρχών επέτρεψε την διείσδυση της εχθρικής προπαγάνδας με την δημιουργία ανταρτικών ομάδων, οι οποίες καλυμμένες με τη μάσκα υποθετικών εθνικιστικών σκοπών είναι αναρχικά όργανα παρακινούμενα από πράκτορες και οδηγίες, που έχουν διεισδύσει από την Ελλάδα.
  Όλοι οι καλοί Αλβανοί πατριώτες είναι σύμφωνοι στο συμπέρασμα, ότι αυτοί οι αναρχικοί είναι προδότες της πατρίδας τους, και η ενδεχόμενη αδιαφορία της Ιταλίας θα άφηνε την Αλβανία έρμαιο των Ελληνικών και Σλαβικών βαρβαροτήτων, που θα κατέστρεφαν την Αλβανία και θα κατέσφαζαν τους Αλβανούς επειδή ασπάσθηκαν την Ιταλική υπόθεση
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΕΠΑΙΞΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΣΣΟΒΑΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΟΤΙ ΟΙ ΧΑΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΦΥΛΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕ Η ΧΑΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΚΥΛΑΞ ΚΑΙ Ο ΘΟΥΚΙΔΥΔΗΣ ΚΛΠ ΚΛΠ......AΡΑ ΑΛΛΟ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΧΑΟΝΩΝ.....ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ....ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΧΑΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΑΛΛΑ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΟΒΕΛΕΣΙ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑΚΛΠ.....ΑΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ '''ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ''' ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.....ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΛΛΥΡΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ...ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ....ΤΑ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ Η ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΤΟΥΣ Η ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ.....ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟ 60 100 Η 200 ΕΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΥΝΕ ΑΠΛΩΣ ΕΙΚΑΣΙΕΣ Η ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ Η ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΝΕ ΠΟΛΛΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ....ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΑ ΥΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΑΚΙΚΑ...ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΔΕΝ ΑΠΑΡΝΟΥΝΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.....ΜΑ ΚΑΛΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΡΟ 150 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΞΗ ΙΛΛΥΡΙΟΣ Η ΠΕΛΑΣΓΟΣ;;;ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ;;;; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ....ΑΝΙΘΕΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟ 150 ΚΑΟ ΠΡΟ 500 ΚΑΟ ΠΡΟ 1500 ΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.......ΚΟΙΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΑΝΕ...ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ........ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΑΦΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΩΝ....ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΑΦΟΥ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ....
  ΚΑΙΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ ΟΧΙΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑΞΩ ΓΝΩΜΗ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΩ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΤΕ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΔΙΚΑ ΜΑΣ....ΑΥΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣos.....ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΓΕΙΡΕΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΩΝ [ ΠΕΡΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΘΟΣ ΗΤΑΝ .... ''''ΙΛΛΥΡΙΚΗ''' ΚΛΠ ΚΛΠ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ] ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΒΛΟΡΕ [ΑΥΛΩΝΑ] ΤΕΠΕΛΕΝΙ [ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ ] ΜΠΕΡΑΤ [ΑΝΤΙΠΑΤΡΕΙΑ] ΝΤΟΥΡΕΣ[ ΔΥΡΡΑΧΙΟ-ΕΠΙΔΑΜΝΟΣ ] ΚΛΠ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ.....ΑΡΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ '''ΚΡΥΦΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ''' Η ΚΑΙ '''ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ''''...ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ '''ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ''' ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΒΑΛΤΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ....Η ΜΑΛΛΟΝ '''ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΜΑΣ''' ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΘΑΝΕ ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ Η ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ '''' ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ'''''......ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ [ΕΛΛΗΝΕΣ] ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ [ΠΑΝΩ ΑΠΟΙ 1500].....ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ....ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ....ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Ο ΕΛΑΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕ ΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Ο ΕΔΕΣ....ΚΑΙ ΕΠΡΑΞΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΑΞΕ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ...ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΕΣΙΟ
  ''''' ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗΣ'''' ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΗΤΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΩΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ.....ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ...ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ....ΟΜΩΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΠΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΕ 10 ΦΟΡΕΣ.....ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ....ΟΜΩΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΝΑΝΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΒΤΑΣΤΕΙΣ......ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΩΞΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΣΔΙΕΚΔΗΚΟΥΝΕ ΠΙΣΩ......ΜΑ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΩΞΑΝΕ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΥΓΕ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟ ΑΡΧΙΣΑΝΕ....ΚΑΝΑΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΑΝΕ- ΕΞΑΛΒΑΝΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ..... 800 ΝΤΟΠΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΧΩΡΙΑ ΠΟΣΟΙ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ .... ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕΝ ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΗΛΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.....ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΙΝΑ.....ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΕΖΗΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1944 ΟΤΑΝ ΦΥΓΑΝΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ.....ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 3,5 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΕΖΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝΕ....ΗΞΕΡΕ Ο ΧΟΤΖΑ ΤΙ ΠΡΑΞΑΝΕ .... 2000 ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ GIA TA EGKLHMATA POY KANANE.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΩΣ EGKLHMATIES

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ.....ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΛΕΣ...ΟΥΤΕ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑ.....Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ
  ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ............
  Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μέρος του σημερινού πληθυσμού της Ελλάδας είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί (και όχι ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες, όπως κάποιοι εθνικιστές προσπαθούν να πείσουν) και επομένως αποδεικνύεται σωστή εν μέρη η θεωρία του ιερέα και συγγραφέα Τζιουζέπε Κρίσπι (Giuseppe Crispi, 1781-1859), ο οποίος στο βιβλίο του «Μνήμη για την Αλβανική γλώσσα» λέει ότι ότι…η αρχαία Αλβανική είναι στενά συγγενής με την Πελασγική, την Φρυγική, την Μακεδονική
  ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΠΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.....ΜΙΑ '''ΘΕΩΡΙΑ'''' ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕΣ....ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΑΙ......ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΩΡΙΕΣ.....
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΙΣΩΣ [ ΛΕΩ ΙΣΩΣ[ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΛΛΙΡΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΥΠΟΘΕΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ ΤΗ ΙΛΛΥΡΙΚΗΣ.....ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΓΟΤΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. '''''Οι Τσάμηδες κατοικούσι την παλαιάν Θεσπρωτίαν, και μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες και μάλιστα όσοι κατοικούν τα πέριξ της Παραμυθίας'''''.
  αυτά τα ελεγε ο περαιβοσ για τους τσαμηδεσ πριν 200 χρονια δηλαδή επι τουρκοκρατιας πολύ πριν τη δημιουργια του ελληνικου κρατους
  αναφερει καταρχήν ότι η τσαμηδεσ κατοικουν τη παλαια θεσπρωτα δηλαδήτα ορια του σημερινου νομου θεσπρωτιας.....αρα τσαμουρια λεγοτανε η θεσπρωτια και όχι οοοολη η ηπειροσ οπωσ σας μαθαινουν στην αλβανια...εκει στην θεσπρωτια κατοικούσανε οι τουρκοτσαμηδες....τα περι αρτα πρεβεζα και γιαννενα αλλου να τα πειτε......παει αυτό...παμε παρακατω....
  επι τουρκοκρατιασ και εν μεσω αλβανικης κυριαρχας στον ηπειρωτικο χωρο [ οι μπεηδες και οι αγαδες των ιωαννινων δελβινου μπερατιου αυλωνας αργυροκαστρου μαργαριτιου παραμυθιασ αλλα και σε πολεις της πελοπονησσου [ τριπολη βαρδουνοχωρια λαλας καλαματα κλπ κλπ ] οι εξουσια ηταν αλβανικη.....παρολα αυτά όπως μας λεει ο περαιβος οι τσαμηδες με την ιδια ευχερια που μιλανε την αλβανικη μιλανε και την ελληνικη.....αρα μαλλον οι τσαμηδες ειχανε και ελλξνικη καταγωγη.....ειτε σαρεσει ειτε όχι....και απλα αφου γινανε μουσουλμάνοι παντρευονταν πλεον με αλβανους [ που τοτε ειχανε γινει μουσουλαμνοι ολοι σχεδόν οι αλανοι].....και ετσι γινανε με τα χρονια τελειωσ αλβανοι....αλλωστε και ο περαιβος ως αλβανικη φυλη τους αναφερει...πλεον ειχανε τουρκαλβανικα ονόματα ηταν μουσουλμάνοι και πολεμούσανε υπερ των οθωμανικών στρατευμάτων....ασε που αυτοπροσδιοριζοντουσαν ως σκιπεταρ...ΑΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΞΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΖΟΡΙ....ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΕΞΙΣΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...ΑΡΑ ΕΙΧΑΝΕ '''ΜΕΙΚΤΗ''' ΑΛΒΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΛΕΣ.....
  ''''''''Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μέρος του σημερινού πληθυσμού της Ελλάδας είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί (και όχι ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες, όπως κάποιοι εθνικιστές προσπαθούν να πείσουν''''''
  ΕΓΩ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΕ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΤΡΕΙΑ[ΜΠΕΡΑΤΙ] Η ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ[ΤΕΠΕΛΕΝΙ] Ο ΑΥΛΩΝΑΣ [ ΒΛΟΡΕ] Η ΕΠΙΔΑΜΝΟΣ-ΔΥΡΡΑΧΙΟ[ΝΤΟΥΡΕΣ] Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ [ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΕΡ] ΚΛΠ ΗΤΑΝ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ.....ΑΥΤΟΙ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ;;;...ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΕΩΝ;;;...ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ 1944 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ;;;;;ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ;;;;;
  ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ.....ΑΥΤΟΙ ΤΡΑΒΗΞΑΝΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΚΑΤΟΧΗ ΠΕΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΒΑΣΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ...ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΖΗΣΑΝΕ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ....ΤΑ ΖΗΣΑΝΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟ 1944 ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ....ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΙΛΕ ΟΠΩΣ ΣΤΡΩΣΑΝΕ ΕΤΣΙ ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝΕ....ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ...ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ....ΑΠΟ ΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ''ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ'''
  '''ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΗΡΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΑΝ ΝΑ ΤΑΝΕ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ'''
  '''ΗΡΘΑΝΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 49 ΚΑΙ ΤΡΕΙΑ ΑΔΕΡΦΑ ΤΟΥΣ ΤΣΟΥΛΑ , ΕΓΩ ΗΜΟΥΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΜΕ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΡΕΙ ΚΙ ΕΜΕΝΑ'''
  '''''ΟΤΑΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ , ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ,ΗΜΑΣΤΑΝ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑΜΑΝ ΠΑΤΕΡΑ''''''
  ΤΟ 1943 Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ SS ΖΟΖΕΦ ΡΕΜΟΛΝΤ ΓΡΑΦΕΙ '''ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ''''
  ''''ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ'''''.....
  ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ '''ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΤ3
  ''''ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ'''''
  '''''ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΥΤΟΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΓΑΔΕΣ''''
  ''''ΠΗΓΑΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΑΥΤΗ , ΚΑΙ ΔΕΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝΑΝ[ΒΙΑΖΑΝΕ] ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ'''
  '''ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΚΑΨΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΑΓΙΑΔΑ'''
  ΑΡΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΟΤΙ ΠΑΘΑΝΕ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΔΥΤΥΧΩΣ ΠΡΑΞΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΩΤΑ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΕΠΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΩ ΟΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΛΕΣ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΕ ΑΛΗ......
  Ο Ιταλός στρατηγός Σ. Βισκόντι Πράσκα, στο βιβλίο του για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έγραφε τα εξής: “Σύμφωνα με υπόσχεση του στρατάρχη Μπαντόλιο προ του πολέμου, θα μπορούσαν να αποσταλούν στην Αλβανία για την ενδεχόμενη ενέργεια κατά της Ελλάδας….10.000 τυφέκια για τον εξοπλισμό των αλβανικών ταγμάτων εθελοντών, τα οποία θα χρησιμοποιούντο ως τμήματα κάλυψης”.

  Κατά τη σύσκεψη της 15ης Οκτωβρίου 1940 στο Παλάτσο Βενέτσια, ο τοποτηρητής Τζακομόνι, σε ερώτηση του Ντούτσε για το πώς βλέπει την κατάσταση στην Αλβανία, απάντησε: “Στην Αλβανία αναμένουν την ενέργεια με ανυπομονησία. Η χώρα έχει ξεσηκωθεί και οι κάτοικοι είναι γεμάτοι χαρά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ενθουσιασμός τους είναι τόσο ζωηρός ώστε τον τελευταίο καιρό έχουν κάπως δυσαρεστηθεί επειδή η ενέργεια δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί”.

  . Ο Ιταλός τοποτηρητής Τζακομόνι, σε τηλεγράφημα του προς τον Τσιάνο, στις 24 Αυγούστου 1940, μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής: “Από παντού καταφθάνουν έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορθό προσανατολισμό των Αλβανών, άπειρες είναι οι αιτήσεις για κατάταξη στα εθελοντικά σώματα (…). Σε όλα τα κεντρικά σημεία της Αλβανίας παρατηρείται ζωηρό ενδιαφέρον και προσήλωση στις προσταγές του Ντούτσε. Η κίνηση του στρατού προκάλεσε μεγάλη ζωηρότητα κι’ ανυπομονησία για δράση…”.
  Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Παλάτσο Βενέτσια (15 Οκτωβρίου 1940)” Ο Μουσολίνι, ακόμα, ζήτησε από τον Τζακομόνι κι εμένα πληροφορίες για τα αλβανικά τμήματα, ενώ διατύπωσε την αρχή ότι ο ρόλος των Αλβανών θα έπρεπε να περιοριστεί σε στενά πλαίσια…”. “Ειδικότερα είχαν συγκροτηθεί τρία τάγματα διοικητικής μέριμνας από εφέδρους Ιταλούς (…) και από εφέδρους Αλβανούς
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΡΟΘΗΜΟΙ ΑΛΛΑ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΛΛΞΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΙΩΣΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ
  Με τη βοήθεια της αλβανικής κυβέρνησης και διαφόρων αρχηγών φυλών εξασφαλίστηκε η δυνατότητα συγκρότησης 10-12 ελαφρών ταγμάτων συνολικής δύναμης 6-7.000 ανδρών, επιλεγέντων από τις πιο πολεμικές φυλές και μάλιστα από αυτούς που υπήρχε ενδεχόμενη σχέση με πληθυσμούς εκτός συνόρων (σ.σ. προφανώς εννοούσε τους Τσάμηδες). Τα ευκίνητα τάγματα, τύπου ανταρτικών ομάδων, προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των μεραρχιών μας
  Το Υπουργείο Στρατιωτικών, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων, τελικά ενέκρινε την αποστολή του οπλισμού για τη συγκρότηση των αλβανικών μονάδων. Όμως αργότερα άλλαξε γνώμη και διέταξε τον περιορισμό της σύστασης των εθελοντικών αλβανικών ταγμάτων μόνο στη νότια Αλβανία
  Ο αντιβασιλιάς της Αλβανίας βεβαίωσε “ότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις των Αλβανών να καταταγούν στα σχηματιζόμενα αλβανικά σώματα, προοριζόμενα να κτυπήσουν τους Ελληνες και να συνεργαστούν με τον Ιταλικό Στρατό, και ότι ο πληθυσμός ελπίζει, επίσης, να κληθούν υπό τα όπλα μερικές ηλικίες
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΗΤΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΑΝΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΤΣΑΜΟΥΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΛΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]
  Η προκήρυξη που διάβασε ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου Βερλάτσι, στις 28 Οκτωβρίου 1940, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: “…Οι στρατιώτες του ένδοξου Ιταλικού Στρατού, στις τάξεις του οποίου περιλαμβάνονται πολλές μονάδες Αλβανών στρατιωτών…
  Όπως καταγγέλλει ο υποστράτηγος, κατά τον Οκτώβριο του 1940 ο Αλβανός υπουργός Δικαιοσύνης συγκροτούσε συμμορίες με σκοπό να δράσουν στο ελληνικό έδαφος. Ο αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, αρχιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού κατά τον πόλεμο 1940-41, σημειώνει: “Όλες οι ιταλικές μεραρχίες πεζικού ήταν ενισχυμένες σε πεζικό με τάγματα Αλβανών…”.
  .Κατά τη διάρκεια της ιταλικής εαρινής επίθεσης (Μάρτιος 1941) ο Μουσολίνι επισκεπτόταν διάφορες μονάδες για να τονώσει το ηθικό των ανδρών, στη ζώνη του Δέβολη και στην περιοχή του Βερατίου. Μεταξύ άλλων επισκέφθηκε ομάδες ταγμάτων και εθελοντών Αλβανών, των ιδίων για τους οποίους αρχικά εκείνος και ο Τσιάνο πίστευαν ότι είχαν προκαλέσει τις πρώτες ιταλικές ήττες. Κατά τις συνομιλίες που είχε μαζί τους έμεινε ενθουσιασμένος από το παράστημα και το πολεμικό τους μένος.
  . Ο Ιταλός παρατηρητής Τζακομόνι βεβαίωσε κατηγορηματικά και με συγκεκριμένα στοιχεία, ενώπιον του Ανώτατου Ιταλικού Δικαστηρίου, τα εξής: “Και οι Αλβανοί βοήθησαν παντού και πάντα τον Ιταλικό Στρατό, χωρίς να σημειωθεί πουθενά οποιοδήποτε επεισόδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΑΒΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΣΑΝΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟ ΟΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝΕ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ...ΟΜΩΣ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 1941....ΕΠΙΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ......
  Στις 12 Νοεμβρίου αυτομόλησε στις ελληνικές γραμμές λόχος Αλβανών στρατιωτών με τους αξιωματικούς του...ΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΣΑΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ''ΓΥΡΙΖΟΥΝ'' ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΟΤΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ...ΤΟΤΕ ΓΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΛΙΠΟΤΑΞΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΓΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΞΙΕΣ ΙΤΑΛΩΝ...ΑΡΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΕΜΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑ ΗΤΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΟΤΑΝΕ ΙΣΧΥΡΟ..ΟΤΑΝ ΕΙΔΑΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΑΝΕ ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΙΓΟΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΓΥΡΙΣΑΝΕ.....ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ
  Συνολικά 338 Αλβανοί αξιωματικοί και 4.220 υπαξιωματικοί και οπλίτες προετοιμάστηκαν για να βρεθούν απέναντι στον ελληνικό στρατό. Όμως δύο αλβανικά τάγματα, τα TOMORI και TARABOSHI,που σχεδόν εστάλησαν με τη βια αρνηθηκαν να πολεμησουν
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ....ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ......'''' έλαβε μέρος ένα από τα πιο επίλεκτα τμήματα των Αλβανών, το τάγμα “Τιμόρ”, το οποίο και κατόρθωσε να το καταλάβει. Με άμεση αντεπίθεση των Ελλήνων το τάγμα “Τιμόρ” αναδιπλώθηκε και διασκορπίστηκε στην κοιλάδα με άτακτη φυγή. Υποχρεώθηκαν να επέμβουν οι βερσαλιέροι για να σταματήσουν τους Αλβανούς...ΔΗΛΑΔΗ ΠΗΓΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ...ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΡΧΙΑΣΑΝΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΗΤΤΕΣ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ....ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΣΑΝΕ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ....ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΖΗΣΑΝ[ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΠΟΛΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΥΤΟ] Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΤΑΝ ΕΞΙΣΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Λατίνος ιστορικός Λίβιος θεωρούσε την Ήπειρο Ελληνική γη. Την ίδια άποψη είχε και ο Κικέρωνας.
  Ο γεωγράφος Κλαύδιος ο Πτολεμαίος γράφει: ‘’Αρχή Ελλάς από Ωρικία και αρχέγονος Ελλάς η Ήπειρος’’, δηλαδή ότι η Ελλάδα αρχίζει από την Ωρικία και το αρχαιότερο μέρος της Ελλάδας είναι η Ήπειρος. Η Ωρικία βρίσκεται στη σημερινή νότια Αλβανία λιγο βορεια της Χειμαρας...
  Ο Διονύσιος στο Οικουμένης Περιήγησις (στ. 398 και εξ.) θέτει τα όρια της Ελλάδας ώς την Ωρικία και τη Θράκη: ‘’Προς δε νότον μάλα πολλόν υπέρ Θράκην ερίβωλον Ωρικίην θ’ ύπερ αίαν αρείδεται Ελλάδος αρχή πολλόν ανισχομένη δισσή ζωσθείσα θαλάσση.
  Ο Ευτρόπιος γράφει: ‘’Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ανήγε την καταγωγή του στον οίκο του Αχιλλέα…Έτσι ο πρεσβευτής του Πύρρου επέστρεψε. Και όταν ο Πύρρος τον ρώτησε τι είδος μέρους είχε βρει ότι η είναι η Ρώμη, ο Κινέας απάντησε ότι είχε δει μια χώρα βασιλιάδων, για την οποία όλα ήταν έτσι, όπως ο Πύρρος μόνος σκέφτηκε ότι είναι στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα’’ (Historiae Romanae Breviarium, XI, XIII). Ξεκάθαρα εδώ ο Ευτρόπιος παρουσιάζει τον Πύρρο να λέει ότι η Ήπειρος αποτελεί μέρος της Ελλάδας.
  ΑΡΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΥΡΟΣ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ....
  Fick μετά την ανεύρεση του μαντείου της Δωδώνης από τον Κ. Καραπάνο και των Ελληνικών επιγραφών στο μαντείο έγραψε στις Beitrage του Bezzenberger, τόμ. Γ, σελ. 266: ‘’Η παρανόηση κάποιων χωρίων του Θουκυδίδη, ο οποίος αποβλέποντας στην ανάπτυξη των Ηπειρωτών τους αποκαλεί βάρβαρους, παραπλάνησε κάποιους ερευνητές, ώστε θεώρησαν ότι οι Ηπειρώτες αρχικά δεν ήταν Έλληνες, αλλά εξελληνίστηκαν αργότερα, και έτσι τους ταύτισαν με τους παλαιούς Ιλλυριούς και τωρινούς Αλβανούς. Όλες αυτές οι ασαφείς έννοιες αποβλήθηκαν τώρα διά μιας, και η κοιτίδα του Ελληνισμού καθαρίστηκε από κάθε υπόνοια περί βαρβαρότητας και οι επιγραφές της Δωδώνης γνωρίζουν σε μας την αρχαία Ηπειρωτική διάλεκτο ως μία των βορείων Ελληνικών διαλέκτων, οι οποίες μεταξύ τους όμοιες εκτείνονται από τα Ακροκεραύνια μέχρι τη Βοιωτία και τη μεσημβρινή Θεσσαλία’’

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Σε παρόμοια γενική διαπίστωση με τα ίδια περίπου κριτήρια προβαίνει πολύ ενωρίτερα ο Δημήτριος Αινιάν (1800-1881), γραμματέας του Γεωργίου Καραϊσκάκη, γράφοντας στα απομνημονεύματά του τα εξής: «Η δύναμις του Ομέρ Βρυώνη εσύγκειτο από Αλβανούς έχοντας την αυτήν ενδυμασίαν, τον αυτόν οπλισμόν και τα αυτά σχεδόν ήθη και έθιμα με τους Έλληνας»[6].

  Ομοιότητα στην ενδυμασία επισημαίνει και ο Κοσμάς Θεσπρωτός γράφοντας στα 1830: «Τα φορέματα των ανδρών σχεδόν είναι τα αυτά παντού, και ομοιάζουν τα παλαιά Ελληνικά και Ρωμαϊκά στρατιωτικά. Τα όμοια φορούν και οι νυν Έλληνες …»[7]. … Ο Κοσμάς Θεσπρωτός παρατηρεί και άλλες σπουδαιότερες ομοιότητες:«Τους χορούς τους έχουν ως οι νυν Έλληνες …».
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ....ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ [ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΟΡΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΕΡΑΤΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή